Foreningen


 
Bliv Medlem   Bestyrelsen  Vedtægter Regnskab Referater Bekendtgørelser  

Tilbage til Forside                                                          Printvenlig PDF version 

 

Beboerforeningen

for

Sdr. Vedby Skovhuse.

  

Vedtægter for Beboerforeningen for Sdr. Vedby Skovhuse. 

 

§ 1. Foreningens navn er " Beboerforeningen for Sdr. Vedby Skovhuse."

 

§2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel overfor offentlige
myndigheder som private i sager af almen interesse for grundejerne.

 

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er ejer og lejer af en ejendom beliggende i Sdr. Vedby ejerlav. 
Hver parcel har kun en stemme.

 

§ 4. Begæring om indmeldelse fremsættes overfor bestyrelsens formand

 

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober med følgende, faste punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og l suppleant.

5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, .

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Indkomne forslag. .

8. Eventuelt.


Generalforsamlinger indkaldes ved omdeling af indkaldelse til medlemmerne med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller 15
medlemmer skriftligt anmoder derom
.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflertal, og hver ejendom
repræsenterer èn
stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.

Ved afstemning kan hver parcel stille med èn fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. skal fremsættes overfor bestyrelsen
senest 7 dage før den ordinære generalforsamling
,

Fremsættelse på en generalforsamling af forslag til ændring i foreningsvedtægterne kan
k
un ske på en generalforsamling efter bekendtgørelse i indkaldelsen.

 

§ 6. Til at lede forhandlingerne på generalforsamlingen vælges en dirigent. Dirigenten
drager omsorg for, at de på generalforsamlingen trufne beslutninger føres i protokol
, der
underskrives af dirigenten og formanden.
 

 

§ 7. Foreningens interesser varetages i øvrigt af en bestyrelse på 5 medlemmer, der
vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Der vælges tillige en suppleant. Der afgår 3 og 2 medlemmer på henholdsvis ulige og lige
årstal.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

 

§ 8. Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. Marts.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og l revisorsuppleant for l år ad gangen
.

 

§ 9. Kassereren opkræver kontingent og fører en kassebog.

Regnskabsåret er l. september- 31. august.

 

§ 10. Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling, hvortil
foreningens medlemmer er skriftligt tilvarslet
, og hvor mindst tre fjerdedele af de mødte
stemmer for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles midlerne til velgørende formål.

 


Disse vedtægter er vedtaget den 6.
oktober 2021.

 

Claus Rygaard Jensen                        Jørgen Arleth                                    Leif Hansen

        Formand                                    Næstformand                                    Kasserer

 

                        Grethe Madelung                                    Kaj Balle

                         Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem